Zadzwoń do nas +48 22 3506542

Regulamin zakupu usług www.bezdlugu.org.pl

I. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki i tryb sprzedaży na odległość odpłatnych Usług Sprzedawcy (zdefiniowanego poniżej) za pośrednictwem Sklepu.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Cena – cena brutto Usług wyrażona w polskich złotych, uwzględniająca wszelkie podatki, które muszą być naliczone przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującym prawem;
  • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Klienta do Konta, ustalany przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
  • Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną;
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Konto –prowadzony dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu. W zakresie Konta gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin zakupu odpłatnych Usług oferowanych przez Sprzedawcę dla umów zawieranych na odległość;
  • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
  • Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.bezdlugu.org.pl za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Usług;
  • Sprzedawca – Fundacja Radę Daje z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 26/39, 00-478 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617652, REGON: 364438332, NIP: 7010576314, adres e-mail: kontakt@bezdlugu.org.pl, telefon: +48 22 3506542.
  • Strona – Sprzedawca lub Klient;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług zawierana za pośrednictwem Sklepu na warunkach określonych Regulaminem;
  • Usługa – realizowane za pośrednictwem sieci internet lub telefonicznie usługi oferowane w Sklepie;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Usług.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Usługi prezentowane w Sklepie. Usługi te nie naruszają praw osób trzecich oraz zostały wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, opisy prezentowanych Towarów, podlegają ochronie, a ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione. W szczególności zabronione jest powielanie treści dostępnych w Sklepie oraz udostępnianie takich treści osobom trzecim. Dozwolone jest wykorzystywanie treści dostępnych w sklepie, w tym w ramach zakupionych Usług na własne potrzeby Klienta zgodnie z przeznaczeniem tych treści.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub naruszeń niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może:
  • czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych Usług świadczonych w ramach Sklepu,
  • zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

II. Rejestracja

 1. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie.
 2. W celu prawidłowej rejestracji Klient obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta.
 3. Klient zarejestrowany w serwisie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem do strony Sprzedającego służącym do potwierdzenia założenie Konta. Aktywacja Konta następuje po wypełnieniu instrukcji wskazanych w mailu dotyczącym aktywacji Konta.
 4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Aby skorzystać z Konta Klient używa loginu będącego podanym adresem e-mail oraz ustalonego przez siebie hasła.
 5. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  • podglądu statusu zakupionych Usług;
  • dokonywania zakupów Usług.

III.  Zamówienia

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Usługi są wyłącznie Klienci posiadający status zarejestrowanego Klienta z aktywnym Kontem.
 2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany Cen w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Dla dokonanych Zamówień i umów sprzedaży Usług zawartych przed zmianą ceny, odwołaniem lub zmianą warunków akcji promocyjnej, obowiązują warunki przed dokonaną zmianą lub odwołaniem.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Usług w Sklepie, należy wykonać poniższe kroki:
  • zarejestrować się jako Klient, co obejmuje m.in. podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia w oparciu o wyświetlane informacje i wskazówki oraz zaakceptowanie Regulaminu
  • zalogować na Konto;
  • dokonać wyboru Usług w Sklepie;
  • wybrać opcję „Opłać” lub „Generuj blankiet wpłaty” oraz opłacić Zamówienie;
  • po złożeniu zamówienia i wybraniu formy płatności Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Klienta przypisany do Konta w Sklepie.
 5. Płatność za Usługi następuje wedle wyboru Klienta:
  • Szybkim przelewem – sposobem płatności realizowanym przez Dotpay Sp. z o.o. w czasie rzeczywistym;
  • Przelewem tradycyjnym – przelewem zrealizowanym za pośrednictwem wybranego przez Klienta pośrednika (np. poczta, bank) na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata), przy czym dostępność każdej z opisanych powyżej form płatności może być zawieszona przez Sprzedawcę.
 1. W razie płatności realizowanej przelewem, na poleceniu należy umieścić następujące dane wskazane w blankiecie zapłaty wygenerowanym przez Sklep.
 2. W wypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym, Klient jest zobowiązany do uiszczenia Ceny w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 3. W przypadku gdy Klient życzy sobie wystawienia rachunku imiennego wymagane jest wysłanie wiadomości e-mail na adres rachunki@bezdlugu.org.pl oraz podanie wymaganych danych.

IV. Wykonanie Usług

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje wyłącznie po otrzymaniu Ceny przez Sprzedającego.
 2. Usługi są świadczone przez okres wskazany przy składaniu Zamówienia. Po upływie tego okresu ponowne skorzystanie z Usług wymaga ich ponownego zakupienia i opłacenia.
 3. Usługi polegające na konsultacjach telefonicznych są realizowane na następujących zasadach
  • Konsultacje odbywają się w dacie i godzinie ustalonej między Stronami drogą telefoniczną lub e-mail.
  • Klient otrzyma od Sprzedającego wiadomość e-mail wskazującą datę i godzinę ustalonej konsultacji.
  • Jeśli w terminie 14 dni od dnia złożenia i opłacenia Zamówienia Strony nie ustalą terminu konsultacji każda ze stron może odstąpić Umowy sprzedaży w terminie dalszych 7 dni.
  • Konsultacje telefoniczne są rozliczane w cyklach 15-minutowych, przy czym dla potrzeby rozliczeń czas trwania konsultacji jest zaokrąglany do góry.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że Usługi polegają na dostarczeniu treści cyfrowych i Klient (i) wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenie Usług przed terminem do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz (ii) został poinformowany o utracie prawa do odstąpienie.
 2. Celem realizacji uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjaradedaje.pl.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jest udostępniony w zakładce „do pobrania”.

VI. Reklamacje

 1. W razie uwag do świadczonych Usług, Klient ma prawo skierować do Sprzedawcy reklamację.
 2. Reklamacje mogą być wysyłane na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjaradedaje.pl.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawca względem Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości Ceny oraz nie obejmuje utraconych korzyści.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są wskazane w Polityce prywatności dostępnej na www.bezdlugu.org.pl
 2. W wypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie obowiązują, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Klienta będący Konsumentem ma prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, ewentualnie innego właściwego sądu polubownego lub mediatora. Niniejszy zapis nie stanowi zgody Sprzedawcy na wszczęcie opisanych wyżej pozasądowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla Zamówień i umów sprzedaży Towaru dokonanych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.

Załączniki:

Odstąpienie od umowy.docx

Odstąpienie od umowy.pdf