Zadzwoń do nas +48 22 3506542
Co się dzieje z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?
Dodano 9 sierpnia 2018

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej cały majątek upadłego staje się masą upadłości, którą to zarządzać będzie syndyk wyznaczony w danym postępowaniu. Od tego momentu upadły nie może bez zgody syndyka dokonywać samodzielnie rozporządzeń swoim majątkiem. Upadły jest także zobowiązany wydać syndykowi cały swój majątek oraz całą dokumentację z nim związaną.

Wszelkie dane dotyczące rozliczeń lub korespondencja dotycząca majątku również musi zostać przedstawiona syndykowi, tak aby miał on pełny obraz sytuacji majątkowej upadłego. Po otrzymaniu wszystkich powyższych dokumentów syndyk przeprowadza spis inwentarza, w którym to zawarte zostają wszystkie składniki majątku konsumenta. Zastrzec należy jednak, iż w skład masy upadłości nie wchodzą przedmioty wyłączone od egzekucji na mocy ustawy kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z ustawą spod egzekucji wyłączone są m.in. następujące przedmioty:

1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

7) produkty lecznicze przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne;

8) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Nadto wolne od egzekucji będą m.in.:

  1. Świadczenie z tytułu tzw. programu 500+,
  2. Świadczenie z tytułu pomocy społecznej,
  3. Sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych.

Wszystkie przedmioty majątkowe, które nie zostały wyłączone spod egzekucji, posiadające jakąkolwiek wartość, będą podlegały likwidacji przez syndyka. Likwidacja jest to proces polegający na sprzedaży składników majątku upadłego celem spieniężenia ich i włączenia tej sumy do masy upadłości tak, aby możliwe było w całości lub w części zaspokojenie wierzycieli upadłego.

Warto przypomnieć, iż do masy upadłości wchodzi też część wynagrodzenia upadłego podlegająca zajęciu (więcej na ten temat w artykule Potrącenia z wynagrodzenia, świadczeń ZUS i KRUS).