Zadzwoń do nas +48 22 3506542
Ile trwa postępowania upadłościowe?
Dodano 9 sierpnia 2018

Czas trwania postępowania to  kwestia indywidualna, różniąca się dla każdego toczącego się postępowania i zależna od jego zawiłości. Najważniejszą kwestią jest posiadany przez upadłego majątek. W przypadku braku majątku można uznać, że przy niewystąpieniu innych przeszkód postępowanie powinno trwać około 6 miesięcy. Natomiast w przypadku posiadania znacznych składników majątkowych będą one podlegały likwidacji dokonywanej przez syndyka tj. spieniężenia tego majątku celem uzyskania pieniędzy na zaspokojenie wierzycieli w części (proporcjonalnie do wielkości posiadanych wierzytelności) lub w całości. Postępowanie może także trwać znacznie dłużej wówczas gdy wierzytelność zgłoszona przez wierzyciela jest sporna i najpierw ustalić będzie trzeba jej zasadność (np. z racji na wniesienie środków zaskarżenia przez wierzycieli). Wówczas postępowanie może trwać rok lub dłużej. Istotnym czynnikiem wpływającym na czas trwania postępowania jest obciążenie sądów. W niektórych przypadkach z racji na braki kadrowe w strukturach sądów czas trwania postępowania może ulec wydłużeniu o wiele miesięcy.

Kolejną kwestią jest okres trwania planu spłat. Plan spłat ustalany jest w postanowieniu sądu kończącym postępowanie upadłościowe, a więc okres planu spłat nie jest wliczany w czas trwania postępowania upadłościowego. Niemniej jednak zgodnie z ustawą plan spłat, jako alternatywa dla całkowitego oddłużenia upadłego, może być ustalony maksymalnie na 3 lata i zakończony jest umorzeniem wszystkich pozostałych zobowiązań.