Zadzwoń do nas +48 22 3506542
Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Dodano 9 sierpnia 2018

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką składa się z dwóch etapów: przygotowania wniosku oraz złożenia wniosku. Pierwszy etap, jakim jest przygotowanie wniosku, polegać będzie na zawarciu wszystkich niezbędnych informacji, wymaganych przez ustawę we wniosku. Do niezbędnych elementów wniosku należą:

  • Oznaczenie osoby fizycznej – z imienia, nazwiska, PESEL-u i miejsca zamieszkania;
  • Wykaz wszystkich składników majątku wraz z szacunkową ich wyceną;
  • Wykazanie gdzie poszczególne składniki majątku się znajdują (np. samochód osobowy);
  • Wykaz wszystkich wierzycieli dłużnika wraz z wysokością wierzytelności przysługującej wierzycielowi względem dłużnika, a także terminy zapłaty tychże wierzytelności;
  • Wykaz wierzycieli spornych – jeżeli dłużnik nie zgadza się z roszczeniami określonych wierzycieli. W takim przypadku dłużnik musi również wskazać w jakim zakresie nie zgadza się z istnieniem wierzytelności spornej;
  • Wykaz zabezpieczeń ustanowionych na składnikach majątku dłużnika i ich daty ustanowienia – jeżeli istnieją (np. hipoteki lub zastawy);
  • Zwięzłe i logiczne przedstawienie okoliczności, przez które dłużnik musi ogłosić upadłość konsumencką. Niezwykle ważne jest aby okoliczności te były należycie udowodnione. Dlatego też istotne jest żeby dłużnik przedstawiał możliwie dużo dowodów (w postaci załączników do wniosku), dzięki którym każdy fakt będzie miał oparcie w innych materiałach niż tylko twierdzenia wnioskodawcy;
  • Oświadczenie dłużnika, iż nie zachodzą negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości z art. 4914 2 i 3 z ustawy prawo upadłościowe.

Zachęcamy do skorzystania z kreatora dostępnego na niniejszej stronie, który w sposób prosty i przejrzysty poprowadzi przez wszystkie kroki potrzebne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ostatnim etapem jest samo złożenie wniosku. Wniosek może być złożony w biurze podawczym właściwego sądu upadłościowego (ze względu na zamieszkanie) lub też wysłany pocztą na adres sądu. Przed złożeniem wniosku należy uiścić opłatę sądową. Płatności można dokonać albo w kasie sądu albo za pomocą przelewu na rachunek bankowy sądu. Do wniosku musi być dołączone potwierdzenie uiszczenia opłaty z kasy sądowej albo potwierdzenie dokonania przelewu.

Za pomocą naszego kreatora możesz również uiścić wygodnie opłatę na właściwe konto. Tym samym jedyną czynnością, jaką będziesz musiał wykonać po wykonaniu wszystkich kroków wskazanych w kreatorze, to wydrukowanie wniosku, podpisanie go, dołączenie wszystkich załączników oraz wysłanie go poczta (podobnie jak w przypadku PITa z wykorzystaniem popularnych kreatorów).

Jeżeli wniosek będzie prawidłowo wniesiony oraz będzie uwzględniał wszystkie wymagania formalne to zostanie on poddany merytorycznemu rozpatrzeniu. W przypadku, gdyby wniosek miał braki lub niedopatrzenia, może on zostać zwrócony przez sąd tak aby dłużnik miał możliwość ich poprawienia i uzupełnienia. Gdyby sąd uznał, że braki są niemożliwe do usunięcia, odrzuci wniosek z przyczyn formalnych.