Zadzwoń do nas +48 22 3506542
Jaki jest przebieg postępowania upadłościowego?
Dodano 9 sierpnia 2018

Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką przez dłużnika. Jest to bardzo ważna część postępowania, gdyż to od prawidłowo sporządzonego wniosku zależy ogłoszenie upadłości. Ustawa „Prawo upadłościowe” bardzo szczegółowo reguluje kwestię formalną wniosku i dokumentów, które należy do niego dołączyć. Wniosek powinien być złożony na formularzu urzędowym ustalonym przez Ministra Sprawiedliwości. Następnie po złożeniu wniosku Sąd bada go i może co do zasady podjąć następujące decyzje:

  1. Wezwać do usunięcia braków – jeśli wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów;
  2. Ogłosić upadłość – jeśli wniosek zawiera wszystkie niezbędne elementy oraz nie budzi żadnych wątpliwości;
  3. Wezwać wnioskodawcę na rozprawę – jeśli wniosek zawiera wszystkie niezbędne elementy (ewentualnie już po usunięciu braków), jednak Sąd widzi potrzebę dopytania dłużnika o okoliczności sprawy;
  4. Oddalić wniosek – powody oddalenia wniosku zostały omówione w oddzielnej części (Kiedy wniosek o ogłoszenie upadłości nie będzie skuteczny?). W razie oddalenia wniosku sugerujemy niezwłoczne podjęcie działań omówionych w odrębnej części (Jak uniknąć negatywnych skutków w razie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości?), aby uniknąć wykluczenia możliwości ponownego wnioskowania o upadłość konsumencką.

Jeżeli wniosek będzie zasadny Sąd ogłosi upadłość konsumencką i jednocześnie wyznaczy osobę syndyka, który od tej pory będzie zarządzał majątkiem dłużnika. Jeżeli dłużnik będzie posiadać jakikolwiek majątek, podlegać on będzie likwidacji celem spłacenia wierzycieli.

Po zlikwidowaniu majątku lub też gdy osoba nie posiada żadnego majątku Sąd podejmie decyzję, czy należy całkowicie oddłużyć dłużnika, czy zasadne jest wyznaczenie planu spłaty. W przypadku oddłużenia wszystkie zobowiązanie dłużnika ustają z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania. Natomiast w przypadku, gdy Sąd uzna, że dłużnik może cząstkowo spłacać zobowiązania względem wierzycieli zostanie wyznaczony plan spłaty. Plan spłaty może być wyznaczony maksymalnie na 36 miesięcy po zakończeniu postępowania i polega on na tym, że dłużnik musi comiesięcznie dokonywać wpłat ustalonych przez Sąd na rzecz każdego z wierzycieli.