Zadzwoń do nas +48 22 3506542
Jaki jest skutek otwarcia postępowania upadłości konsumenckiej?
Dodano 9 sierpnia 2018

Podstawową konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest fakt, że cały majątek osoby, wobec której została ogłoszona upadłość staje się masą upadłości. Na potrzebę postępowania upadłościowego dłużnik nazwany jest upadłym, aby nie było wątpliwości, że wobec danej osoby fizycznej otwarte jest postępowanie upadłościowe. Ponadto, wyznaczana jest osoba do pełnienia funkcji syndyka, która od tej pory będzie zarządzać majątkiem upadłego. Oznacza to, że upadły od tej pory nie może samodzielnie rozporządzać składnikami majątku bez zgody syndyka. Będzie mógł on zawierać jedynie codzienne transakcje takie jak na przykład bieżące zakupy żywieniowe. Warto także wspomnieć o tym, że po ogłoszeniu upadłości syndyk dokona gruntownego spisu majątku upadłego (inwentaryzacji), gdzie wykaże cały majątek upadłego. Aby syndyk mógł dokonać rzetelnej inwentaryzacji, upadły musi wydać i wskazać syndykowi cały majątek oraz  przedstawić wszelkie dokumenty związane z poszczególnymi składnikami majątku.

Wszystkie przedmioty majątkowe które nie zostały wyłączone spod egzekucji, posiadające jakąkolwiek wartość, będą podlegały likwidacji przez syndyka. Likwidacja jest to proces polegający na sprzedaży składników majątku upadłego celem spieniężenia ich i włączenia tej sumy do masy upadłości tak, aby możliwe było w całości lub w części zaspokojenie wierzycieli upadłego.

Dodatkowo, po ogłoszeniu upadłości upadły musi być świadomy, że podejmowane przez niego działania i decyzje mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcia podejmowane przez sąd upadłościowy. Dlatego też, przykładowe bezpodstawne zwolnienie się z pracy przez upadłego może wpłynąć na umorzenie postępowania, a w konsekwencji na brak możliwości oddłużenia.

Kolejnym skutkiem ogłoszenia upadłości jest fakt, że wszelkie niewymagalne długi (tzn. te, których termin zapłaty jeszcze nie nastąpił) stają się wymagalne tj. podlegają w całości uwzględnieniu w postępowaniu upadłościowym.

Ponadto, skutkiem otwarcia postępowania upadłościowego jest wstrzymanie wszelkich postępowań egzekucyjnych oraz sądowych prowadzonych przeciwko upadłemu. Warto także pamiętać, że syndyk może wystąpić w charakterze strony (w zamian za upadłego) w określonych typach postępowań sądowych.

Wreszcie, istotną praktyczną konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, iż poczta kierowana do Ciebie będzie przez urząd pocztowy przekierowywana to syndyka.